Kompetensförsörjning

LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En av MalmöLundregionens tre fokusfrågor för perioden 2015-2018.

Långsiktig målbild: Den långsiktiga kompetensförsörjningen i MalmöLundregionen har stärkts genom ett samarbete som tillser att: tillräckligt antal utbildningsplatser finns för högre utbildning och gymnasium, antal elever i yrkesprogram svarar mot näringslivets behov, att kommunernas egna kompetensförsörjning tryggas och att den arbetskraftsresurs som finns i nyanlända används bättre.

Beskrivning och genomförande: Inom kompetensförsörjning finns utmaningar som berör hela MalmöLundregionen. En handlingsplan har tagits fram (2016) där följande aktiviteter genomförs 2017:

(1) öka intresset för yrkesprogram: genomförande av Industrinatten MalmöLundregionen 2017.

(2) kommunen som attraktiv arbetsgivare: samarbete arbetsmarknadsevent med LTH:s teknologkår.

(3) öka kunskapen om kommunernas egen kompetensförsörjning: regional nulägesanalys över bristyrken och personalomsättning, samt åtgärdsförslag