Kompetensförsörjning

LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING

En av MalmöLundregionens tre fokusfrågor för perioden 2015-2018.

Långsiktig målbild: Den långsiktiga kompetensförsörjningen i MalmöLundregionen har stärkts genom ett samarbete som tillser att: tillräckligt antal utbildningsplatser finns för högre utbildning och gymnasium, antal elever i yrkesprogram svarar mot näringslivets behov, att kommunernas egna kompetensförsörjning tryggas och att den arbetskraftsresurs som finns i nyanlända används bättre.

Beskrivning och genomförande: Inom kompetensförsörjning finns utmaningar som berör hela MalmöLundregionen. En handlingsplan har tagits fram (2016) där följande aktiviteter genomförs 2017:

(1) öka intresset för yrkesprogram: genomförande av Industrinatten MalmöLundregionen 2017.

(2) kommunen som attraktiv arbetsgivare: samarbete arbetsmarknadsevent med LTH:s teknologkår.

(3) öka kunskapen om kommunernas egen kompetensförsörjning: regional nulägesanalys över bristyrken och personalomsättning, samt åtgärdsförslag

AKTUELLT
Utvecklingsinsats för erfarna chefer
Ett program som syftar till ett utforskande av den egna rollen och uppdraget, vidgade insikter och verktyg för den enskilde deltagaren att utveckla i ledarskapet. Det görs genom utbildning, utmaning och erfarenhetsutbyte hur andra de andra cheferna tänker och hanterar sina utmaningar, samtidigt som vi främjar relationsbyggande för ett nätverk över kommungränserna som även består efter utvecklingsinsatsen.

Deltagarna uppmuntras öva de verktyg och insikter kring det egna ledarskapet som utvecklingsin- satsen ger, samt att viss litteratur ges att reflektera kring. Deltagarna har också möjlighet att vända sig till konsulterna under pågående utbildningstid via mail med frågor eller synpunkter.

Konsultbolaget Gotlandsakademin har i 30 år utbildat en stor andel kunder i offentlig förvaltning – kommuner, landsting och länsstyrelser men också privata företag. Konsulter i detta program är Sti- na Hansson, socionom och Camilla Knekta samtalsterapeut.
 
Deltagare
20-25 chefer/deltagare med lång erfarenhet, i MalmöLundregionen.
 
Tre fokusområden
-Det egna ledarskapet
-Att leda andra chefer
 -Strategiskt o visionärt arbete

 
Tid
September 2019-april 2020.
Start 23-25 september med trepartssamtal utifrån 360-analys
 Programmet startar sedan med internat 26-27/9 -19
För resterande dagar har datum ej satts, men föreslås till Dag 3: nov -19
Dag 4: jan -20
Dag 5: feb -20
Dag 6: början april -20

 
Före och efter
Deltagarna får ett välkomstmail med program och praktiska detaljer inför utbildningen. När utbild- ningsinsatsen avslutas utvärderas denna skriftligt, till beställare.
 
Övrigt
Beställaren ansvarar för rymlig lokal, med tillgång till tre rum för grupparbete/reflektion, samt mat och kaffe. Vår erfarenhet är att det är bra vara på olika platser, eftersom det främjar nätverksbyg- gande och delaktighet över kommungränserna.