Om MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

MalmöLundregionens handlingsplan togs fram 2012 och är organisationens huvudsakliga styrdokument tillsammans med verksamhetsplanen. Utöver att peka ut och beskriva fysisk planering & infrastruktur, arbetsmarknad & utbildning samt näringsliv  som prioriterade utvecklingsområden, betonas vikten av att samarbeta i praktiska frågor. Det läggs även vikt vid att profileringsarbete bedrivs.

Fokusfrågor är tidsbegränsade och fokuserade inriktningar inom ramen för de prioriterade utvecklingsområdena. Av tre fokusfrågor hör två (långsiktig kompetensförsörjning samt sysselsättning & arbetsmarknad) till utvecklingsområde arbetsmarknad & utbildning, medan den tredje (stimulera ökat bostadsbyggande) är kopplat till fysisk planering.

Näringslivsgruppen och ÖP-gruppen är MalmöLundregionens två permanenta arbetsgrupper. Här drivs mycket av organisationens verksamhet. Grupperna har både en egeninitierad verksamhet, samt genomför projekt som kopplas till t.ex. fokusfrågor eller andra strategiska inriktningar.

MalmöLundregionen är arvtagare till tidigare mellankommunala samarbeten som Samverkan Skåne Sydväst och Sydvästra Skånes Kommunalförbund. Samarbetet leds av en styrelse med två representanter för varje medlemskommun. Kommunerna representeras av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsföreträdare i respektive kommun. Till styrelsemötena adjungeras också kommundirektörerna som även utgör beredningsgrupp för de ärenden som skall behandlas vid styrelsens sammanträden.

Ordförandeskapet delas mellan Malmö stad och Lunds kommun. Modellen är roterande ordförandeskap årsvis, vilket innebär att ordförandeskapet växlar mellan kommunstyrelseordförandena i Malmö och Lund. Vice ordförande utgörs av den kommun som inte är ordförande innevarande år.

Beslut fattas i konsensus. Alla medlemskommuner har lika stort inflytande. All gemensam verksamhet bygger på aktivt deltagande av medlemskommunerna. Samarbetet sker på frivillig basis – alla kommuner behöver inte delta i alla projekt.