Organisation

Politisk ledning
MalmöLundregionen leds av en styrelse med två representanter för varje medlemskommun. Respektive kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsföreträdare. Till styrelsemötena adjungeras kommundirektörerna som även är beredningsgrupp för de ärenden som behandlas i styrelsen. Ordförandeskapet delas mellan Malmö stad och Lunds kommun. Modellen är roterande ordförandeskap årsvis.

Beslut fattas i konsensus. Alla medlemskommuner har lika stort inflytande. Samarbetet sker på frivillig basis – alla kommuner behöver inte delta i alla projekt.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO i Malmö stad, är MalmöLundregionens ordförande 2018

 

Kommundirektörer
Kommundirektörsgruppen ansvarar för beredning och samordning av de uppdrag som lämnas av styrelsen. Gruppen utgör även styrgrupp för särskilt prioriterade projekt. MalmöLundregionens arbetsgrupper får uppdrag av och rapporterar till kommundirektörsgruppen.

Sekretariatsledare
Sekretariatsledaren utgör sekretariat till styrelsearbetet och beredningen samt koordinerar i övrigt arbetet. Funktionen arbetar integrerat med den ordinarie verksamheten i kommunerna.

Arbetsgrupper
Av samarbetets tre strategiska utvecklingsområden har två arbetsgrupper kopplade till sig (Fysisk planering & infrastruktur via ÖP-gruppen, samt Näringslivsfrågor via Näringslivsgruppen). För det tredje området (arbetsmarknad & utbildning) har det strategiska arbetet med fokusfrågorna ersatt behovet av en arbetsgrupp. Utöver det praktiska arbetet som bedrivs är arbetsgrupperna en mötesarena för tjänstemän i medlemskommunerna.