Strukturplan

Strukturplan MalmöLundregionen

Syftet med Strukturplan för MalmöLundregionen är att samla de elva kommunernas krafter och idéer i en gemensam framtidsbild som ger stöd i prioriteringar och åtgärder gällande fysisk planering och infrastruktur för att skapa en attraktiv region som är enkel att leva och verka i och som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

I processen att ta fram strukturplanen omfattas MalmöLundregionens styrelse, kommundirektörsgrupp samt översiktsplanerargrupp (ÖP-gruppen). Kompetens från andra tjänstemän i kommunerna stärker upp arbetet. Regionala aktörer, framförallt Region Skåne, knyts till projektet utan att formellt delta.

13 december 2016 antogs Strukturplanen av MalmöLundregionens styrelse:

Strukturplan MalmöLundregionen – slutlig version

Med en strukturplan för MalmöLundregionen underlättas ett mellankommunalt perspektiv i översiktsplanearbetet och annat strategiskt arbete i kommunerna. Det underlättar även för mellankommunala insatser och genomförandet av större regionala projekt. Kommunerna kan lättare göra gemensamma prioriteringar och ha en samlad röst vid dialog med statliga verk och myndigheter samt med Region Skåne. Projektet ska stärka förutsättningarna för tillväxt och hållbar utveckling genom att stärka kommunernas gemensamma intressen vid investeringar i statlig och kommunal infrastruktur samt bidra till en effektivare och rationellare bostadsförsörjning genom att sträva efter mellankommunal samordning i den fysiska planeringen i MalmöLundregionen.

Projektledning: Hanna Björklund (Malmö stad)