På gång

Här kan du få mer information om pågående projekt, samarbeten och andra initiativ som MalmöLundregionen driver eller deltar i.

Kalendarium – MLR 2020

12/11 Kommundirektörsmöte

15/12 Styrelsemöte

Revidering av MLR:s verksamhetsplan under hösten 2020

Kommundirektörerna har av styrelsen fått i uppdrag att revidera MLR:s
övergripande verksamhetsplan inför 2021 för att ta höjd för de omfattande förändringar som Kommunförbundet Skånes översyn kan komma att innebära. Under tiden fortsätter arbetet med nuvarande verksamhetsplan, med tillhörande aktivitetsplaner, som planerat under 2020.

Läs mer Visa mindre

Regionplanen

MLR arbetar tätt tillsammans med Region Skåne för att bevaka och ge inspel till Region Skåne vad gäller framtagandet av en ny Regionplan. MLR är representerat i olika regionala tjänstemannanätverk samt det politiska Regionplanerådet, MLR ska under hösten formera sig kring ett ev. gemensamt yttrande på Regionplanen till Region Skåne.

Läs mer Visa mindre

Förbättrat lokalt företagsklimat

MLR ska genomföra ett samverkansprojekt för ett bättre lokalt företagsklimat i MalmöLundregionen genom att utveckla bemötande och attityder.

i Mer information: sebastian.drott@malmo.se
Läs mer Visa mindre

MLR satsar på Arbetsmarknadskunskap

MLR fortsätter sin satsning på att stimulera ungdomar att välja industriyrken och industriutbildningar eftersom det är bristyrken inom MLR. Under 2020/2021 satsar MLR därför på konceptet Arbetsmarknadskunskap (AMK) där inspiratörer åker ut till skolor för att prata med skolungdomar om den framtida arbetsmarknaden med särskilt fokus på industrirelaterade yrken.

Läs mer Visa mindre

Samverkan kring bekämpning av invasiva arter

MLR utvecklar sin samverkan kring biologisk mångfald med fokus på bekämpning av invasiva arter, ett område där det finns stora fördelar att samverka mellan kommuner för att nå bättre effekt. Kommunerna håller på att identifiera de arter som är mest problematiska och hitta metoder för effektiv bekämpning.

i Mer information: jon.andersson@lund.se
Läs mer Visa mindre

Digitaliseringssamverkan har växlats upp

Alla MLR-kommuner har, med anledning av Coronan, utvecklat nya digitala arbetssätt för möten, distansarbete och samarbete. Det har lett till en snabb utveckling på digitaliseringsfronten och ett ökat behov för MLR att samverka och utbyta erfarenheter i digitaliseringsfrågor. Arbetsgruppen för digitalisering växlar därmed upp sitt arbete inom vissa processer för att skapa mer nytta till våra kommuninvånare och företag.

i Mer information: torben.ohlander@malmo.se
Läs mer Visa mindre

Den årliga studieresan går till Köpenhamn

I samarbete med Öresundsinstituttet genomför MLR sin årliga studieresa 2020 denna gång till storstadsregionen Köpenhamn. Studieresan syftar till att utbyta erfarenheter och kunskap kring bl.a. hållbarhetsfrågor, Copenhagen Airports framtida utveckling och hur MLR och nyckelaktörer på den danska sidan kan samverka än mer. Studieresan planeras att äga rum den 10 september med förbehåll för utvecklingen av Covid19.

Läs mer Visa mindre