På gång

Här kan du få mer information om pågående projekt, samarbeten och andra initiativ som MalmöLundregionen driver eller deltar i.

Kalendarium – MLR 2020

12/11 Kommundirektörsmöte

15/12 Styrelsemöte

Revidering av MLR:s verksamhetsplan under hösten 2020

Kommundirektörerna har av styrelsen fått i uppdrag att revidera MLR:s
övergripande verksamhetsplan inför 2021 för att ta höjd för de omfattande förändringar som Kommunförbundet Skånes översyn kan komma att innebära. Under tiden fortsätter arbetet med nuvarande verksamhetsplan, med tillhörande aktivitetsplaner, som planerat under 2020.

Läs mer Visa mindre

Nytt projekt beviljat!

Tillväxtverket har beviljat medel till MLR-projektet “Ökad tillväxt” i MalmöLundregionen, vars målsättning är att utveckla och stärka företagsklimatet genom att förbättra den kommunala servicen för både nya och befintliga företag.  Dessutom ska projektet växla upp den gemensamma marknadsföringen för att få ännu fler företag att etablera sig i Malmö, Lund och kranskommunerna. 

Projektet är ett samarbete mellan Malmö stad och de övriga 11 kommunerna i MalmöLundregionen, samt Invest in Skåne. Projektledare blir Sebastian Drott på Malmö stad som ser fram emot uppdraget: 

“Det ska bli fantastiskt att gå i täten for det här unika samarbetet. När företag trivs och växer i vår region, och när nya företag vill komma hit, gynnar det inte bara den enskilda kommunen utan hela MalmöLundregionen. Och vi vet sedan tidigare att vi kan uppnå mycket mer när vi jobbar strategiskt tillsammans.” 

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

i Mer information: sebastian.drott@malmo.se
Läs mer Visa mindre

MLR satsar på Arbetsmarknadskunskap

MLR fortsätter sin satsning på att stimulera ungdomar att välja industriyrken och industriutbildningar eftersom det är bristyrken inom MLR. Under 2020/2021 satsar MLR därför på konceptet Arbetsmarknadskunskap (AMK) där inspiratörer åker ut till skolor för att prata med skolungdomar om den framtida arbetsmarknaden med särskilt fokus på industrirelaterade yrken.

Läs mer Visa mindre

Samverkan kring bekämpning av invasiva arter

MLR utvecklar sin samverkan kring biologisk mångfald med fokus på bekämpning av invasiva arter, ett område där det finns stora fördelar att samverka mellan kommuner för att nå bättre effekt. Kommunerna håller på att identifiera de arter som är mest problematiska och hitta metoder för effektiv bekämpning.

i Mer information: jon.andersson@lund.se
Läs mer Visa mindre

Digitaliseringssamverkan har växlats upp

Alla MLR-kommuner har, med anledning av Coronan, utvecklat nya digitala arbetssätt för möten, distansarbete och samarbete. Det har lett till en snabb utveckling på digitaliseringsfronten och ett ökat behov för MLR att samverka och utbyta erfarenheter i digitaliseringsfrågor. Arbetsgruppen för digitalisering växlar därmed upp sitt arbete inom vissa processer för att skapa mer nytta till våra kommuninvånare och företag.

i Mer information: torben.ohlander@malmo.se
Läs mer Visa mindre