MLR - en samverkansplattform

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv,
Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. År 2035 är målsättningen att MalmöLundregionen är hållbar och sammankopplad storstadsregion med Sveriges bästa livsmiljö och näringslivsklimat. Med gemensamma krafter samarbetar kommunerna inom MalmöLundregionen för att genomföra insatser som vidareutvecklar regionen ur ett helhetsperspektiv.

Samarbetet strävar efter att utveckla regionens attraktivitet för såväl invånare som näringsliv. Tillsammans tar MLR fram gemensamma strategier, lyfter upp hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.

Läs verksamhetsplanen

ORGANISATION

Styrelse

MalmöLundregionen leds av en styrelse med representanter för varje medlemskommun. Respektive kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsföreträdare. Malmö stad och Lunds kommun har vardera tre platser i styrelsen. Till styrelsemötena adjungeras kommundirektörerna som även är beredningsgrupp för de ärenden som behandlas i styrelsen. Ordförandeskapet delas mellan Malmö stad och Lunds kommun. Modellen är roterande ordförandeskap årsvis. Beslut fattas i konsensus. Alla medlemskommuner har lika stort inflytande. Samarbetet sker på frivillig basis.
Läs samverkansavtalet
organisation

Styrelsens medlemmar

logo
Burlöv

Lars Johnson (M), KSO

Christer Swahn, (SD)

Fredrik Löfqvist, Kommundirektör

logo
Eslöv

Johan Andersson (S), KSO

Fredrik Ottesen (SD)

Eva Hallberg, Kommundirektör

logo
Höör

Johan Svahnberg (M), KSO

Stefan Lissmark (S)

Camilla Lindhe, Kommundirektör

logo
Kävlinge

Pia Almström (M), KSO

Catrin Tufvesson (S)

Mikael Persson, Kommundirektör

logo
Lomma

Robert Wenglén (M), KSO

Per Bengtsson (S)

Samuel Sköld, t f Kommundirektör

logo
Lund

Philip Sandberg (L), KSO

Fredrik Ljunghill (M)

Anders Almgren (S)

Christoffer Nilsson, Kommundirektör

logo
Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), KSO

Roko Kursar (L)

Håkan Fält (M)

Andreas Norbrant, Kommundirektör

logo
Skurup

Johan Bolinder (M), KSO

Lena Axelsson (S), oppositionsråd

Marcus Willman, kommundirektör

logo
Staffanstorp

Christian Sonesson (M), KSO

Pierre Sjöström (S)

Per Almström, Kommundirektör

logo
Svedala

Linda Allanson Wester (M), KSO

Ronny Johnsson (SD)

Johan Lundgren, Kommundirektör

logo
Trelleborg

Anna Kajson Carlqvist (M), KSO

Helmuth Petersén (SD)

Fredrik Geijer, Kommundirektör

logo
Vellinge

Carina Wutzler (M), KSO

Henrik Thorsell (L)

Charlotte Unosson, Kommundirektör

Stäng

Kommundirektörsgrupp

Kommundirektörsgruppen ansvarar för beredning och samordning av de uppdrag som lämnas av styrelsen. Gruppen utgör även styrgrupp för särskilt prioriterade projekt. MalmöLundregionens arbetsgrupper får uppdrag av och rapporterar till kommundirektörsgruppen.

Sekretariat

Sekretariatsledaren utgör sekretariat till styrelsearbetet och beredningen samt koordinerar i övrigt arbetet. Funktionen arbetar integrerat med den ordinarie verksamheten i kommunerna.

Arbetsgrupper

För att förverkliga MLRs verksamhetsplan finns det fem arbetsgrupper där representanter från de olika kommunerna medverkar. Varje arbetsgrupp arbetar utifrån aktivitetsplaner.

Miljö & Klimat

  • Förebygga och minska klimatets negativa påverkan i naturmiljö och i anslutning till åar, sjöar och kuster.
  • Utveckla samarbete rörande klimatanpassning, energieffektivisering och regionala miljömål.
Arbetsgruppens aktivitetsplan

Framtida kompentensförsörjning

  • Driva frågor som säkerställer kompetensförsörjning och tillgång på framtida arbetskraft.
  • Bedriva gemensamt arbete för att stärka attraktionskraften som arbetsgivare.
Arbetsgruppens aktivitetsplan

Fysisk planering & infrastruktur

  • Driva frågor som säkerställer kompetensförsörjning och tillgång på framtida arbetskraft.
  • Bedriva gemensamt arbete för att stärka attraktionskraften som arbetsgivare.
Arbetsgruppens aktivitetsplan

Digitalisering

  • Medverka till utvecklingen av gemensamma digitala lösningar inom kommunerna som underlättar medborgarnas och företagarnas vardag.
  • Arbeta för en utvecklad användning av digitaliseringens möjligheter när det gäller kommunala tjänster.
Arbetsgruppens aktivitetsplan

Näringsliv

  • Stärka näringslivets konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler jobb.
  • Bidra till att näringslivet upplever en region utan administrativa gränser med goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet.
Arbetsgruppens aktivitetsplan